邊姓男寶寶起名_姓邊的男孩名字(滿分/高分)

投稿:Hickey 來源:起名網 2017-06-17 10:28:00

導語邊姓男寶寶起名_姓邊的男孩名字(滿分/高分),邊氏是一個多民族、多源流的姓氏群體,人口約四十一萬八千余,約占全國人口總數的0.026%左右。那么邊姓男寶寶應該如何起名呢?我們一起來看看吧。

邊氏是一個多民族、多源流的姓氏群體,人口約四十一萬八千余,約占全國人口總數的0.026%左右。那么邊姓男寶寶應該如何起名呢?我們一起來看看吧。

邊姓男寶寶起名大全(適合五行喜木的寶寶)

 • 邊敬哲
 • 邊敬理
 • 邊風榮
 • 邊琪云
 • 邊敬淵
 • 邊楠雄
 • 邊楷棟
 • 邊祺峰
 • 邊琪淵
 • 邊祺云
 • 邊祺杰
 • 邊波元
 • 邊鼎高
 • 邊敬堯
 • 邊柏福
 • 邊琪皓
 • 邊炫元
 • 邊建元
 • 邊俊嘉
 • 邊敬寒
 • 邊冠熊
 • 邊琪棟
 • 邊熙皓
 • 邊楷哲
 • 邊冠福
 • 邊敬高
 • 邊敬皓
 • 邊敬博
 • 邊楷閑
 • 邊楷原
 • 邊熙堯
 • 邊楠淵
 • 邊泰嘉
 • 邊泰元
 • 邊敬烈
 • 邊楠棟
 • 邊建榮
 • 邊建豪
 • 邊敬原
 • 邊建福
 • 邊楷堯
 • 邊俠文
 • 邊楷智
 • 邊敬凱
 • 邊建文
 • 邊鼎棋
 • 邊柏榮
 • 邊楷博
 • 邊暉杰
 • 邊波嘉
 • 邊柏華
 • 邊祺凱
 • 邊建方
 • 邊楠耿
 • 邊炫榮
 • 邊楷淵
 • 邊琪哲
 • 邊柏豪
 • 邊冠嘉
 • 邊風元
 • 邊波榮
 • 邊肖華
 • 邊楷杰
 • 邊敬恒
 • 邊敬峰
 • 邊鼎皓
 • 邊建華
 • 邊敬杰
 • 邊冠榮
 • 邊冠文
 • 邊楠哲
 • 邊敬洋
 • 邊琪晉
 • 邊敬清
 • 邊肖嘉
 • 邊炫嘉
 • 邊楠云
 • 邊風月
 • 邊敬云
 • 邊冠月
 • 邊冠寧
 • 邊風輕
 • 邊熙棟
 • 邊柏嘉
 • 邊琪洋
 • 邊楠堯
 • 邊勁文
 • 邊楷皓
 • 邊敬普
 • 邊熙高
 • 邊琪景
 • 邊敬庭
 • 邊鵬元
 • 邊鼎原
 • 邊熙原
 • 邊敬棟
 • 邊肖天
 • 邊冠吉
 • 邊鵬旭
 • 邊炫吉
 • 邊冠年
 • 邊俊旭
 • 邊波旭
 • 邊建光
 • 邊冠旭
 • 邊柏年
 • 邊泰旭
 • 邊冠全
 • 邊柏帆
 • 邊冠名
 • 邊鵬吉
 • 邊建全
 • 邊柏吉
 • 邊泰吉
 • 邊勁帆
 • 邊風旭
 • 邊建年
 • 邊哲賢
 • 邊倫慶
 • 邊晉賢
 • 邊晉慶
 • 邊晉毅
 • 邊哲慶
 • 邊展毅
 • 邊苑博
 • 邊若喬
 • 邊柏樹
 • 邊國景
 • 邊章凱
 • 邊苑棋
 • 邊勁樺
 • 邊俊樺
 • 邊悟云
 • 邊強雄
 • 邊若堯
 • 邊章杰
 • 邊國淵
 • 邊建瑾
 • 邊彬皓
 • 邊風樺
 • 邊冠璋
 • 邊強堯
 • 邊柏龍
 • 邊冠瑾
 • 邊冠龍
 • 邊章皓
 • 邊勁樹
 • 邊彬凱
 • 邊康云
 • 邊健棋
 • 邊國杰
 • 邊健閑
 • 邊苑皓
 • 邊苛杰
 • 邊炫樺
 • 邊強淵
 • 邊泰樺
 • 邊浩杰
 • 邊若棟
 • 邊晟棋
 • 邊康博
 • 邊柏達
 • 邊俊樹
 • 邊建璋
 • 邊浩堯
 • 邊若杰
 • 邊康凱
 • 邊建龍
 • 邊建翰
 • 邊雪景
 • 邊柏樺
 • 邊健凱
 • 邊彬棋
 • 邊建達
 • 邊浩景
 • 邊苑棟
 • 邊國雄
 • 邊建樹
 • 邊國凱
 • 邊強棟
 • 邊冠樺
 • 邊冠霖
 • 邊國閑
 • 邊望杰
 • 邊浩棟
 • 邊苑閑
 • 邊勁翰
 • 邊苑景
 • 邊健智
 • 邊柏瑾
 • 邊浩凱
 • 邊冠道
 • 邊彬杰
 • 邊苑智
 • 邊建樺
 • 邊健杰
 • 邊健皓
 • 邊彬博
 • 邊國清
 • 邊冠達

邊姓男寶寶起名大全(適合五行喜火的寶寶)

 • 邊敬哲
 • 邊敬理
 • 邊鼎庭
 • 邊泰碩
 • 邊韻天
 • 邊鼎高
 • 邊炫元
 • 邊俊嘉
 • 邊圣智
 • 邊鼎哲
 • 邊煜城
 • 邊楷哲
 • 邊鼎城
 • 邊俊圖
 • 邊泰嘉
 • 邊泰元
 • 邊敬烈
 • 邊鼎智
 • 邊炫碩
 • 邊泰維
 • 邊鼎倫
 • 邊楷智
 • 邊鼎棋
 • 邊楠耿
 • 邊炫榮
 • 邊俊維
 • 邊琪哲
 • 邊煙軒
 • 邊鼎皓
 • 邊鼎恩
 • 邊泰寧
 • 邊楠哲
 • 邊琪晉
 • 邊炫嘉
 • 邊圣哲
 • 邊鼎益
 • 邊冠寧
 • 邊幽寧
 • 邊敬庭
 • 邊泰圖
 • 邊鼎原
 • 邊炫瑋
 • 邊肖天
 • 邊泰宇
 • 邊俊全
 • 邊幽光
 • 邊炫吉
 • 邊幽全
 • 邊炫全
 • 邊冠年
 • 邊俊旭
 • 邊建光
 • 邊泰光
 • 邊柏年
 • 邊炫宇
 • 邊泰旭
 • 邊冠全
 • 邊建全
 • 邊泰吉
 • 邊泰年
 • 邊俊羽
 • 邊俊宇
 • 邊俊年
 • 邊建年
 • 邊育德
 • 邊哲賢
 • 邊哲德
 • 邊倫慶
 • 邊晉逸
 • 邊展德
 • 邊城德
 • 邊晉賢
 • 邊容德
 • 邊展歐
 • 邊哲磊
 • 邊軒樂
 • 邊哲逸
 • 邊倫德
 • 邊晉慶
 • 邊展逸
 • 邊益德
 • 邊晉德
 • 邊晉毅
 • 邊哲慶
 • 邊軒德
 • 邊哲歐
 • 邊倫歐
 • 邊晉磊
 • 邊展毅
 • 邊倫逸
 • 邊展磊
 • 邊章凱
 • 邊俊樺
 • 邊章杰
 • 邊泰璋
 • 邊建瑾
 • 邊冠璋
 • 邊柏龍
 • 邊冠瑾
 • 邊冠龍
 • 邊章皓
 • 邊泰龍
 • 邊俊璋
 • 邊炫樺
 • 邊泰瑾
 • 邊幽龍
 • 邊泰樺
 • 邊晟棋
 • 邊柏達
 • 邊俊樹
 • 邊建璋
 • 邊建龍
 • 邊泰達
 • 邊建達
 • 邊炫勛
 • 邊章翔
 • 邊章循
 • 邊炫璋
 • 邊泰運
 • 邊健智
 • 邊柏瑾
 • 邊冠道
 • 邊苑智
 • 邊泰勛
 • 邊幽達
 • 邊俊勛
 • 邊冠達
 • 邊章智
 • 邊炫樸
 • 邊章堯
 • 邊炫融
 • 邊偉智
 • 邊勁龍
 • 邊彬智
 • 邊柏遙
 • 邊哲楠
 • 邊哲琪
 • 邊凌冬
 • 邊幽隆
 • 邊致遠
 • 邊哲敬
 • 邊晉永
 • 邊晉業
 • 邊炫謙
 • 邊泰謙
 • 邊軒照
 • 邊炫隆
 • 邊晉楷
 • 邊哲楷
 • 邊冠燦
 • 邊俊遠
 • 邊展照
 • 邊哲義
 • 邊益馳
 • 邊展琦
 • 邊泰遠
 • 邊泰隆
 • 邊晉義
 • 邊泰遙
 • 邊軒馳
 • 邊展馳
 • 邊建隆
 • 邊展楷
 • 邊展業
 • 邊晉琦
 • 邊展敬
 • 邊軒鼎
 • 邊哲業
 • 邊晉觀
 • 邊哲永
 • 邊哲琦
 • 邊展玉
 • 邊冠遙
 • 邊展義
 • 邊哲璋
 • 邊哲勛
 • 邊展達
 • 邊軒道
 • 邊哲樺
 • 邊敬照
 • 邊展融
 • 邊益龍
 • 邊晉達
 • 邊軒瑾
 • 邊哲瑾
 • 邊鼎煙
 • 邊敬馳
 • 邊圣鼎
 • 邊展運
 • 邊楠鼎
 • 邊展勛
 • 邊益璋
 • 邊晉龍
 • 邊益達
 • 邊益瑾
 • 邊軒璋
 • 邊鼎業
 • 邊鼎義
 • 邊晉運
 • 邊軒達

邊姓男寶寶起名大全(適合五行喜土的寶寶)

 • 邊信瑋
 • 邊幽瑞
 • 邊靖軒
 • 邊川翔
 • 邊泰碩
 • 邊韻天
 • 邊圣超
 • 邊圣智
 • 邊幽誠
 • 邊煜城
 • 邊圣捷
 • 邊鼎城
 • 邊裕軒
 • 邊炫碩
 • 邊泰維
 • 邊新恩
 • 邊幽睿
 • 邊幽仁
 • 邊俊維
 • 邊春瑋
 • 邊煙軒
 • 邊鼎恩
 • 邊圣軒
 • 邊川軒
 • 邊圣哲
 • 邊鼎益
 • 邊圣恩
 • 邊幽寧
 • 邊靖翔
 • 邊圣盛
 • 邊新翔
 • 邊星瑋
 • 邊炫瑋
 • 邊泰宇
 • 邊幽宇
 • 邊幽光
 • 邊幽全
 • 邊信亦
 • 邊鏡宇
 • 邊信宇
 • 邊春宇
 • 邊炫宇
 • 邊星羽
 • 邊韻宇
 • 邊星宇
 • 邊識亦
 • 邊韻舟
 • 邊俊羽
 • 邊韻羽
 • 邊俊宇
 • 邊識宇
 • 邊育德
 • 邊軒銳
 • 邊軒磊
 • 邊益磊
 • 邊峻磊
 • 邊軒逸
 • 邊晉逸
 • 邊軒鋒
 • 邊城德
 • 邊容德
 • 邊展歐
 • 邊哲磊
 • 邊軒樂
 • 邊哲逸
 • 邊展逸
 • 邊益銳
 • 邊益德
 • 邊書逸
 • 邊軒德
 • 邊哲歐
 • 邊倫歐
 • 邊晉磊
 • 邊峻逸
 • 邊書磊
 • 邊益逸
 • 邊倫逸
 • 邊展磊
 • 邊鏡勛
 • 邊識勛
 • 邊紹翔
 • 邊幽錦
 • 邊鏡運
 • 邊幽龍
 • 邊信勛
 • 邊炫勛
 • 邊章翔
 • 邊泰運
 • 邊偉超
 • 邊野勝
 • 邊泰勛
 • 邊幽達
 • 邊星融
 • 邊俊勛
 • 邊炫融
 • 邊偉盛
 • 邊偉智
 • 邊偉勝
 • 邊偉捷
 • 邊商翔
 • 邊韻辰
 • 邊識佑
 • 邊幽隆
 • 邊致遠
 • 邊軒川
 • 邊晉永
 • 邊益川
 • 邊益靖
 • 邊鏡余
 • 邊軒照
 • 邊鏡佑
 • 邊鏡延
 • 邊軒傲
 • 邊修永
 • 邊俊遠
 • 邊軒永
 • 邊益馳
 • 邊泰遠
 • 邊識均
 • 邊識延
 • 邊幽遠
 • 邊軒馳
 • 邊星遠
 • 邊軒鼎
 • 邊識辰
 • 邊鏡辰
 • 邊哲永
 • 邊軒石
 • 邊思遠
 • 邊哲勛
 • 邊新圣
 • 邊軒道
 • 邊展融
 • 邊益龍
 • 邊圣靖
 • 邊靖意
 • 邊軒瑾
 • 邊圣傲
 • 邊圣鼎
 • 邊展運
 • 邊展勛
 • 邊益璋
 • 邊益達
 • 邊益瑾
 • 邊軒璋
 • 邊益勛
 • 邊晉運
 • 邊軒達
 • 邊軒錦
 • 邊益錦
 • 邊圣馳
 • 邊軒龍
 • 邊識瑋
 • 邊韻塵
 • 邊識碩
 • 邊圣騰
 • 邊圣耀
 • 邊識維
 • 邊鏡瑋
 • 邊韻誠
 • 邊偉瑜
 • 邊商瑋
 • 邊偉碩
 • 邊紹碩
 • 邊章瑋
 • 邊紹瑋
 • 邊章碩
 • 邊章維
 • 邊野誠
 • 邊唯仁
 • 邊星延
 • 邊泰佑
 • 邊千瑋
 • 邊軒舟
 • 邊信辰
 • 邊軒光
 • 邊俊辰
 • 邊川巖
 • 邊軒羽
 • 邊軒全
 • 邊星余
 • 邊炫均
 • 邊川瑋
 • 邊益全
 • 邊炫辰
 • 邊軒年
 • 邊川坤
 • 邊信佑
 • 邊信延
 • 邊圣天
 • 邊星佑
 • 邊益光
 • 邊晉宇
 • 邊春佑
 • 邊展羽
 • 邊幽志
 • 邊泰延
 • 邊益舟
 • 邊星辰
 • 邊展宇

邊姓男寶寶起名大全(適合五行喜金的寶寶)

 • 邊風誠
 • 邊思睿
 • 邊星豪
 • 邊靖云
 • 邊新峰
 • 邊信瑋
 • 邊熙順
 • 邊新歡
 • 邊幽瑞
 • 邊新剛
 • 邊裕博
 • 邊靖軒
 • 邊新勝
 • 邊川翔
 • 邊識歡
 • 邊識方
 • 邊圣超
 • 邊新朝
 • 邊星誠
 • 邊施豪
 • 邊星文
 • 邊川善
 • 邊幽誠
 • 邊川云
 • 邊川博
 • 邊靖洋
 • 邊圣捷
 • 邊新淵
 • 邊熙勝
 • 邊星瑞
 • 邊川峻
 • 邊熙剛
 • 邊裕軒
 • 邊川欽
 • 邊川洪
 • 邊星仁
 • 邊千峻
 • 邊靖淵
 • 邊川斯
 • 邊新恩
 • 邊熙盛
 • 邊鏡方
 • 邊幽睿
 • 邊幽仁
 • 邊信誠
 • 邊春豪
 • 邊新雄
 • 邊熙捷
 • 邊春瑋
 • 邊信韶
 • 邊星韶
 • 邊春文
 • 邊信豪
 • 邊川峰
 • 邊信睿
 • 邊波齊
 • 邊風瑞
 • 邊靖閑
 • 邊星睿
 • 邊風齊
 • 邊新捷
 • 邊星齊
 • 邊鵬仁
 • 邊春睿
 • 邊新云
 • 邊風睿
 • 邊千超
 • 邊川軒
 • 邊川祖
 • 邊新博
 • 邊熙峻
 • 邊信文
 • 邊新順
 • 邊靖翔
 • 邊圣盛
 • 邊星華
 • 邊新翔
 • 邊星瑜
 • 邊川瀚
 • 邊川盛
 • 邊星瑋
 • 邊新閑
 • 邊靖博
 • 邊川剛
 • 邊鏡西
 • 邊信亦
 • 邊星舟
 • 邊鏡舟
 • 邊星帆
 • 邊鏡宇
 • 邊風西
 • 邊信宇
 • 邊春宇
 • 邊鏡向
 • 邊星羽
 • 邊鏡名
 • 邊鏡冰
 • 邊春舟
 • 邊星宇
 • 邊識亦
 • 邊韻舟
 • 邊信帆
 • 邊識帆
 • 邊鏡帆
 • 邊識宇
 • 邊春帆
 • 邊軒銳
 • 邊書輝
 • 邊峻興
 • 邊峻磊
 • 邊軒鋒
 • 邊峻輝
 • 邊益銳
 • 邊書逸
 • 邊峻逸
 • 邊書磊
 • 邊鏡勛
 • 邊識翰
 • 邊紫勝
 • 邊浩盛
 • 邊春霖
 • 邊識勛
 • 邊紹翔
 • 邊鏡錦
 • 邊幽錦
 • 邊鏡運
 • 邊紹閑
 • 邊信勛
 • 邊紫然
 • 邊浩朝
 • 邊星錦
 • 邊鏡翰
 • 邊春翰
 • 邊秋潭
 • 邊信霖
 • 邊信錦
 • 邊鏡霖
 • 邊商博
 • 邊浩順
 • 邊鵬錦
 • 邊紹博
 • 邊紹捷
 • 邊星潤
 • 邊浩勝
 • 邊偉超
 • 邊野勝
 • 邊星融
 • 邊紹云
 • 邊晨云
 • 邊浩然
 • 邊偉盛
 • 邊紹寒
 • 邊識霖
 • 邊紹淵
 • 邊偉勝
 • 邊識錦
 • 邊偉捷
 • 邊商翔
 • 邊鏡朋
 • 邊星鴻
 • 邊識佑
 • 邊識江
 • 邊信鴻
 • 邊軒川
 • 邊書弘
 • 邊識宏
 • 邊益川
 • 邊益靖
 • 邊鏡余
 • 邊鏡佑
 • 邊鏡江
 • 邊鏡延
 • 邊峻熙
 • 邊修永
 • 邊識均
 • 邊識延
 • 邊星澤
 • 邊信澤
 • 邊峻弘
 • 邊星遠
 • 邊峻川
 • 邊識辰
 • 邊鏡辰
 • 邊春澤
 • 邊鏡宏
 • 邊軒石
 • 邊思遠
 • 邊信聰
 • 邊峻暉
 • 邊新圣
 • 邊靖裕
 • 邊熙裕
 • 邊峻翰
 • 邊靖暉
 • 邊新暉
 • 邊新靖
 • 邊圣靖
 • 邊靖意
 • 邊靖新
 • 邊熙靖

邊姓男寶寶起名大全(適合五行喜水的寶寶)

 • 邊風誠
 • 邊星豪
 • 邊靖云
 • 邊新峰
 • 邊熙順
 • 邊新歡
 • 邊風榮
 • 邊琪云
 • 邊敬淵
 • 邊楠雄
 • 邊裕博
 • 邊祺峰
 • 邊琪淵
 • 邊祺云
 • 邊識歡
 • 邊波元
 • 邊識方
 • 邊柏福
 • 邊施豪
 • 邊星文
 • 邊敬寒
 • 邊冠熊
 • 邊波豪
 • 邊熙博
 • 邊熙皓
 • 邊川云
 • 邊冠福
 • 邊川博
 • 邊靖洋
 • 邊敬博
 • 邊楷閑
 • 邊新淵
 • 邊熙勝
 • 邊熙剛
 • 邊熙歡
 • 邊熙堯
 • 邊波文
 • 邊楠淵
 • 邊建豪
 • 邊川洪
 • 邊風華
 • 邊靖淵
 • 邊建福
 • 邊俠文
 • 邊建文
 • 邊熙盛
 • 邊楷博
 • 邊暉杰
 • 邊波嘉
 • 邊柏華
 • 邊鵬歡
 • 邊鏡方
 • 邊建方
 • 邊春豪
 • 邊楷淵
 • 邊新雄
 • 邊熙捷
 • 邊柏豪
 • 邊風元
 • 邊熙清
 • 邊熙寒
 • 邊波榮
 • 邊春文
 • 邊肖華
 • 邊風文
 • 邊敬恒
 • 邊信豪
 • 邊敬峰
 • 邊川峰
 • 邊波齊
 • 邊風瑞
 • 邊靖閑
 • 邊風齊
 • 邊建華
 • 邊風豪
 • 邊鵬仁
 • 邊熙云
 • 邊冠文
 • 邊敬洋
 • 邊新云
 • 邊風睿
 • 邊敬清
 • 邊莫閑
 • 邊楠云
 • 邊新博
 • 邊熙峻
 • 邊風月
 • 邊敬云
 • 邊風輕
 • 邊信文
 • 邊熙棟
 • 邊琪洋
 • 邊勁文
 • 邊星華
 • 邊敬普
 • 邊熙高
 • 邊川瀚
 • 邊鵬元
 • 邊熙原
 • 邊新閑
 • 邊靖博
 • 邊鵬旭
 • 邊波旭
 • 邊星帆
 • 邊風西
 • 邊鏡向
 • 邊鏡名
 • 邊鏡冰
 • 邊柏帆
 • 邊冠名
 • 邊鵬吉
 • 邊信帆
 • 邊勁帆
 • 邊識帆
 • 邊鏡帆
 • 邊風旭
 • 邊風帆
 • 邊波帆
 • 邊春帆
 • 邊書輝
 • 邊峻興
 • 邊峻輝
 • 邊苑博
 • 邊風潤
 • 邊識翰
 • 邊悟云
 • 邊強雄
 • 邊浩盛
 • 邊春霖
 • 邊國淵
 • 邊風樺
 • 邊望博
 • 邊康云
 • 邊健閑
 • 邊紹閑
 • 邊強淵
 • 邊浩杰
 • 邊波翰
 • 邊浩朝
 • 邊康博
 • 邊鏡翰
 • 邊雪博
 • 邊浩堯
 • 邊建翰
 • 邊春翰
 • 邊雪景
 • 邊浩景
 • 邊秋潭
 • 邊浩雄
 • 邊信霖
 • 邊國雄
 • 邊鏡霖
 • 邊商博
 • 邊冠霖
 • 邊浩順
 • 邊鵬錦
 • 邊國閑
 • 邊紹博
 • 邊浩閑
 • 邊望杰
 • 邊浩棟
 • 邊苑閑
 • 邊勁翰
 • 邊星潤
 • 邊浩凱
 • 邊浩勝
 • 邊紹云
 • 邊彬博
 • 邊晨云
 • 邊國清
 • 邊浩然
 • 邊若普
 • 邊紹寒
 • 邊彬閑
 • 邊建潤
 • 邊識霖
 • 邊紹淵
 • 邊彬淵
 • 邊若博
 • 邊雪淵
 • 邊若清
 • 邊肖霖
 • 邊浩淵
 • 邊國云
 • 邊健雄
 • 邊鵬君
 • 邊冠澤
 • 邊鏡朋
 • 邊星鴻
 • 邊識江
 • 邊冠鴻
 • 邊信鴻
 • 邊風澤
 • 邊書弘
 • 邊識宏
 • 邊鵬宏
 • 邊柯鴻
 • 邊柏鴻
 • 邊柯澤
 • 邊鏡江

邊姓歷史名人:

邊韶:后漢凌儀人,字孝先,以文學知名,教了幾百學生。他常常白天睡覺,學生私自嘲笑他說'邊孝先,腹便便,懶讀書,但欲眠。'邊韶回答說:'邊為姓,孝為字,腹便便,五經笥。思經事,寐與周公同夢,靜與孔子同志,師而可嘲,出何典籍?'嘲笑他的學生羞愧得無地自容。桓帝時,邊孝先官至尚書令,著有《詩頌碑銘書策》15卷。
邊鎬:南唐升州人,李景時以行營招討洪撫饒信翕等州都虞侯,攻取建州,王延政降,諸將皆爭功,鎬獨無一言。尋平湖南馬氏,進武安軍節度。鎬御下無法,行師唯以活人為務,時稱邊菩薩。會有孫朗之亂,竟喪楚地,坐削官。后周師至,鎬起為將,軍潰被執。世宗命為右千牛衛上將軍,及割淮南請盟,乃歸鎬,景置而不用,后卒于金陵。

邊姓聚集地:

如今,邊氏在全國分布較廣,尤以浙江省為多。
郡望堂號
'腹笥堂':后漢邊韶,字孝先,以文學知名,教了幾百學生。邊韶有一次白天睡著了,學生私自嘲笑他說'邊孝先,腹便便,懶讀書,但欲眠。'邊韶回答說:'邊為姓,孝為字,腹便便,五經笥。思經事,寐與周公同夢,靜與孔子同志,師而可嘲,出何典籍?'嘲笑他的學生羞愧得無地自容。后來邊孝先官做到尚書令,最后當了陳國宰相。
 • 帶曉字的男孩名字大全

  [2017-04-24 16:22:00]

  曉 繁體:曉;暁 起名五行:火 姓名學筆畫:16畫 簡體筆畫:10畫 讀音:xiǎo曉:1、天剛亮。清晨。如:破曉(剛亮),拂曉。象征光明。2、明白,了解。如:曉知,曉明。  ......

 • 宗姓男寶寶起名_姓宗的男孩名字(滿分/高

  [2017-06-29 13:35:00]

  宗氏是一個多民族、多源流的姓氏群體,在當今姓氏排行榜上名列第二百六十八位,人口約二十二萬一千余,占全國人口總數的0.017%左右。那么宗姓男寶寶應該如何起名呢?我們一起來看看吧。 宗姓男寶寶起名大全(......

 • 陽剛又大氣的男寶寶名字大全

  [2016-09-08 21:55:00]

  陽剛又大氣的男寶寶名字大全昊天 思聰 展鵬 笑愚 志強 炫明 雪松 思源 智淵 思淼曉嘯 天宇 浩然 文軒 鷺洋 振家 樂駒 曉博 文博 昊焱立果 金鑫 錦程 嘉熙 鵬飛 子默 思遠 浩軒 語堂 ......

 • 武姓男寶寶起名_姓武的男孩名字(滿分/高

  [2017-06-06 09:45:00]

  武姓在《百家姓》中排名第250位,新《百家姓》和2007年全國姓氏人口中排名95位,約有220多萬人,占全國總人口0.18%。武姓在越南亦有分布,約占越南總人口的3.9%。那么武姓男寶寶應該如何起名呢......

 • 帶峰字的男孩名字大全

  [2017-03-31 14:50:00]

  峰 繁體:峯 起名五行:土 姓名學筆畫:10畫 簡體筆畫:10畫 讀音:fēng峰:峰字的本義指高大而又尖尖的山頭,如常見詞語山峰、頂峰、峰巒等皆有此義。也指像山峰的東西,后也喻指最高的境界。取......

 • 帶伯字的男孩名字大全

  [2017-04-07 10:03:00]

  伯 繁體:伯 起名五行:水 姓名學筆畫:7畫 簡體筆畫:7畫 讀音:bó、bǎi伯:本義:排行第一的,老大。對父輩戚友的尊稱。    《說文解字》釋云:長也。從人白......

 • 萬姓男寶寶起名_姓萬的男孩名字(滿分/高

  [2017-06-04 15:34:00]

  萬氏是一個多民族、多源流的古老姓氏,在當今姓氏排行榜上名列第八十八位,屬于大姓系列,人口約二百九十五萬三千余,占全國人口總數的0.18%左右。那么萬姓男寶寶應該如何起名呢?我們一起來看看吧。 萬姓男寶......

 • 帶愛字的男孩名字大全

  [2017-05-17 15:35:00]

  愛 繁體:愛 起名五行:土 姓名學筆畫:13畫 簡體筆畫:10畫 讀音:ài愛:愛字本文是指人的一種感情活動,是從心中發出的一種愉悅行為,后來也指人的喜愛和愛好。也有重視,保護等含義。 ......

 • 上一條信息:邊姓女寶寶起名_姓邊的女孩名字(滿分/高分)
  下一條信息:辜姓女寶寶起名_姓辜的女孩名字(滿分/高分)

  本文標題:邊姓男寶寶起名_姓邊的男孩名字(滿分/高分)
  手機訪問:https://wap.xingyunba.com/waparticle_49125.html
  磁力下载真人